Tag: افلاطون،فلسفه هنر،هنر ارزشی،حمیدرضا ورکشی،هنر غیر ارزشی

هنر ارزشی و غیر ارزشی از دیدگاه افلاطون   حمیدرضا ورکشی   از آنجا که افلاطون اولین فیلسوفِ آغازگر تألیف در حوزۀ زیبایی و بر زیبایی شناسی هنری بعد از خود بسیار تأثیرگذار بوده است، بررسی دیدگاه وی در خصوص زیبایی های هنری اهمیت بسیاری دارد. البته هرچند هنرهای زیبا، به نحوی که در عصر […]