Tag: اقتباس سینمایی

مقایسه استعاره ادبی و استعاره سینمایی با شواهدی از شعر فارسی دکتر زهرا حیاتی فرایند اقتباس ادبی در سینمای داستانگو بر سابقه است و بسیاری از منتقدان سینمایی به مقایسه فیلم اقتباسی با منبع ادبی پرداخته اند. نمونه این پژوهشها در تحقیقات دانشگاهی ایران نیز انجام شده است. در دهه اخیر برخی محققان این موضوع […]

همه چیز از پایان، آغاز می شود “پایان” اقتباسی در فیلم “اینجا بدون من” اثر بهرام توکلی محمد هاشمی به نظر فرانچسکو کاستی می توان فیلم و ادبیات را به عنوان “جایگاه های تولید و ترویج گفتمان در نظر گرفت. با چنین رویکردی تحلیل اقتباس ها باید به چیزی فراتر از مقایسه ی متن پیشین […]