Tag: اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی: نظریه ها و رویکردها بابک صفری فیلسوفان، جهان را هریک به نحوی تفسیر کرده اند، در حالی که بحث بر سر تغییر آن است. (مارکس) مقدمه: هیچ تئوری ای به خودی خود وجود ندارد و هیچ تئوری ای مستقل از یک پیش زمینه ی ملموس تاریخی نیست. تئوری روشی است که ذهن برای درک […]

اقتصاد سیاسی در جامعه معاصر ایرانی سخنرانی دکتر سید جواد میری پیروامون “اقتصاد سیاسی در جامعه معاصر ایرانی“ برگزار شده در دفتر مجله “ماهنامه بررسی های اقتصادی” همراه با پرسش و پاسخ به تاریخ چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ این سخنرانی را از ایننجا گوش کنید: اقتصادی سیاسی دکتر میری ۱ اقتصادی سیاسی دکتر میری ۲ اقتصادی […]