Tag: امیر مازیار

  گزینشی از کتاب فلسفه هنر هایدگر؛ نوشته جولیان یانگ   معصومه بوذری   فلسفه هنر هایدگر نوشته جولیان یانگ  ترجمه امیر مازیار   هگل و مرگ هنر موافقت هایدگر با هگل زیبایی شناسی و مرگ هنر زیبایی شناسی و روشنگری مخالفت هایدگر با هگل پرسش: هنر چیست؟ گسترش مفهوم هنر هنر به مثابۀ “برگشودن […]

فلسفه هنر سید حسین نصر نوشته: الیوت دیوتش ترجمه: امیر مازیار اگر دین مورد اذعان نصر به “سنت گرایان” قرن بیستم، فریتهوف شوان، آناندا کوماراسوامی و رنه گنون نبود شاید چنین گمان می بردیم که نصر – بی هیچ هشداری – دارد از دورۀ فرهنگی – تاریخی کاملاً متفاوتی با ما مواجه می شود. نصر […]

بررسی مفهوم هنر به منزلۀ بازنمایی نزد هانس گئورک گادامر سپیده اقتداری امیر مازیار مفهوم بازنمایی نسبتی دیرینه با تعریف هنر دارد. این مفهوم در کهن ترین اندیشه های فلسفی، از عناصر ذاتی هنر دانسته می شد. امّا شکل گیری صورت های جدید هنری به تدریج به منسوخ شدن آن منجر گردید. هانس گئورگ گادامر، […]

بررسی معنای هستی-خداشناسی در اندیشه هایدگر متأخر هانی اشرفی امیر مازیار مارتین هایدگر در آثار متأخر خود تشریح می کند که متافیزیک به مثابه هستی۔خداشناسی چگونه با توجه صرف به هستندگان آنها را از یک سو به جهت چیستی یا ذات مورد بررسی قرار می دهد و از سوی دیگر به جهت بودگی و قرار […]