Tag: امیل دورکیم

احساس مذهبی در عصر حاضر متن سخنرانی امیل دورکیم ترجمه سارا شریعتی امیل دورکیم بنیانگذار جامعه شناسی و یکی از مهم ترین مراجع مطالعه جامعه شناسی دینی است. مشهورترین و مورد استنادترین نظریه دورکیم در این حوزه تمایز میان امر قدسی (sacre) و امر دنیوی (profiane) به عنوان فصل مشترک همه ادیان است. اما در […]