Tag: انسان شناسی فلسفی

انسان شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان شناسی ساحتی نقد کتاب انسان شناسی فلسفی دکتر سید حسین حسینی این مقاله به معرفی و نقد کتاب «انسان شناسی فلسفی» اثر «هانس دیرکس» می پردازد. نویسنده در این کتاب به گزینش متونی حاوی دیدگاههای آموزشی در ذیل موضوع بحث پرداخته که عمدتاً بدون تحلیل جامع و نظام مندی […]

کلید فهم فرهنگ/ تاملی بر مفهوم انسان شناسی فلسفی دکتر علیرضا قبادی شفقنا-انسان شناسی فلسفی مدرن(Modern Philosophical Anthropology) به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی در اروپا در دهه ۱۹۲۰ با توجه به نگرش های اگزیستانسیالیستی و پدیدارشناختی رواج یافت، اگرچه با این رویکردها تفاوت داشت و از اصول آنها تبعیت نمی کرد اما […]