Tag: انقلاب مشروطیت

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت سید حسن امین ساختار قضایی ایران در عصر قاجار، ادامه شالوده ای بود که صفویان بنانهادند و با تغییر مذهب رسمی ایران از فقه اهل سنت به فقه شیعه امامیه، تحولی شگرف درنهاد دادرسی و احکام ماهوی و شکلی مرتبط با آداب قضا و تعامل قضات […]