Tag: ایران و اسلام

راه آینده را باید از تاریخ ایران بپرسیم دکتر رضا داوری اردکانی ایران با اینکه یک موجودیت واحد است همواره شئون متفاوت امّا به هم بسته سیاسی و فرهنگی و تاریخی داشته است. در زمان های دور شأن سیاسی آشکارتر بوده امّا در دوره اسلامی لااقل تا زمان صفویه با اینکه رسوم سیاسی سابق کم […]

شاهرخ مسکوب و ایده “استثناء بودن ایران” دکتر سید جواد میری شاهرخ مسکوب نخستین کسی نیست که در مطالعات علوم انسانی برای فهم پدیدارهای فرهنگی به ایده “استثنایی بودن” تشبث نموده است. ماکس وبر شاید یکی از بزرگترین نظریه پردازان در حوزه جامعه شناسی است که برای تبیین وضعیت اروپا، ایده “استثناء بودن” اروپا را […]