Tag: ایرج افشار

چرا شاهنامه آخرش خوش است؟ سجاد آیدنلو گستردگی و تنوع خیره کننده دامنه مطالعات و نوشته های ایران شناختی شادروان استاد ایرج افشار و در کنار آن، مهر فروزان ایران در نهاد جان ایشان سبب علاقه و نیز توجه پژوهشی استاد به فردوسی و شاهنامه بود و چاپ یک کتاب مرجع بسیار ارزشمند (کتاب شناسی […]