Tag: ایمان درمانی

      تاملی فلسفی بر زندگیم در غرب اسدالله رحمان زاده این متن ،چکیده ی سخنرانی ایشان در محل نشر الهام است. چطور راهم را گم کردم؟  چطور خدا فراموش میشود؟ شاید این سؤال ها برای ما در ایران عجیب بیاید. جایی که همه جا صحبت از خداست، اما مشخصا من درباره خودم و […]