Tag: ایمان

جستارها (۱): چرا جامعه شناسی باید از خاک متافیزیک تغذیه کند؟! دکتر محمد حسن علایی آدمی در عرصه ی مناسبات اجتماعی ناگزیر از داشتن حداقلی از اعتماد است همه ی ما در شرایط هرج و مرج جمله ی “اینجا قانون جنگل حکمفرماست” را شنیده ایم. البته اصل مساله را باید در چیزی بیش تر و […]