Tag: باختین

درسگفتار «تحلیل گفتمان» شرح نظریه سوسور، باختین، و هلیدی؛ و جایگاه آن ها در تحلیل گفتمان  فایل صوتی درسگفتار «تحلیل گفتمان» سوسور، باختین و هلیدی دکتر مصطفی مهرآیین شانزدهم مرداد ۹۷ موزه ملک شرح نظریه سوسور، و باختین، و هلیدی و جایگاه آن ها در تحلیل گفتمان     این درسگفتار را از اینجا گوش […]

درسگفتار تحلیل گفتمان (هنر) موزۀ ملک مصطفی مهرآیین  تابستان ۹۶   اهمیت زبان و تحلیل گفتمان برای علوم اجتماعی دیدن تحلیل گفتمان به شکل یک روش یک خطای جدی است. به دو شیوه باید به تحلیل گفتمان نگریست: به عنوان یک رشتۀ علمی یا حداقل به عنوان یک برنامۀ پژوهشی و نه صرف یک روش […]

باختین، گفتگومندی و چندصدایی مطالعۀ پیشابینامتنیت باختینی بهمن نامور مطلق پژوهشگران آثار بینامتنیت اغلب با آراء میخائیل باختین به ویژه گفتگومندی و چندصدایی ارائه شده از سوی او بحث را آغاز می کنند؛ زیرا همین آراء او بود که راه را برای واضع بینامتنیت یعنی یولیا کریستوا گشود و رویکردی نوین در نظریه و نقد […]

تخیّل معمولیِ باختین یوسف اباذری من صاحب چیزی نیستم مگر امر روزمرّه که هرگز نمی توان از آن جدایم ساخت. رمز و راز ناگشوده باقی می ماند یا از دست می گریزد یا در همین جا مأمن می گزیند، جایی که در آن هر چیز آن چنان که رخ می دهد، رخ می دهد. مارتین […]

    چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه های آن در رمان سنگ صبور فرزاد بالو مریم خواجه نوکنده یکی از آموزه های نقد مدرن در تحلیل متون ادبی، به ویژه رمان و داستان، مفهوم چندآوایی و چندزبانی باختین است. چندآوایی و چندزبانی به عنوان ظرفیت بالقوه ی متن، این امکان را در اختیار خواننده […]