Tag: بزرگمهر

دکتر وحید سبزیان پور بسیاری از صاحب نظران چون علامه قزوینی، فروزانفر، خزائلی و… دستمایه اندیشه های سعدی را در آثار شاعران عرب جستجو کرده اند… در این میان مهدی محقق در مقدمه مقاله “میزان تأثیر سعدی از متنبی” وجود مضامین مشترک در اندیشه های گویندگان را طبیعی می داند ونشانه چهار مضمون از مضامین […]