Tag: بهزاد برکت

ساختار زمان در رمان چشم‌هایش از منظر معنی‌شناسی شناختی فرهاد دعوت خواه  محمد امین صراحی  بهزاد برکت چگونه زمانِ گریزان، ناملموس و پنهان را در روایت داستانی تجربه ‏می‏کنیم؟ در این مقاله، از منظر معنی‌شناسی شناختی، شیوۀ مفهوم‌سازی زمان در قلمروی زبان‌شناسایی‌ می‌گردد و پس از بازتعریف روایت از نگاه متمایز شناختی و آگاهی از […]