Tag: بودلر

بودلر به روایت شایگان   منیره پنج تنی داریوش شایگان در فصل های ده گانه ی کتاب “جنون هشیاری” می کوشد تصویر جامع، رنگارنگ، متناقض، تفکر برانگیز، و ماندگار ار بودلر ترسیم کند، همانطور که سراینده ی “گلهای بدی” اینچنین بود. او در پیشگفتار، غرضش را از نگارش این اثر، معرفیّ شاعر پرنفوذی می داند […]