Tag: بینامتنیت

ابرمتن ها و پیرامتن ها در سینمای ایران مجید رحیمی جعفری حمیدرضا شعیری مصطفی مختاباد امرئی در ورود مطالعات بینامتنی به هنر، توجه برخی اندیشمندان بینامتنیت در تحلیل های بینامتنی از مطالعات ژرار ژنت به سازکارهای مختلف متن جلب شده است. ژنت با طرح ترامتنیت پنج قسم از این روابط را پیش روی تحلیلگران متن […]

نشانه شناسی هنر و مسائل روش شناختی نشانه شناسی فرهنگ پتر توروپ وجود متن هنر در فرهنگ و کارکرد مفهوم متن در نظریه نوعی چالش جدید میان روابط درون متنی و روابط برون متنی پدید آورده است. از یک سو، گسترش محیط رسانه ای امکان فعال کردن متن ها را گسترش داده است و از […]

بینامنیت در فیلم فروشنده با تکیه بر ایماژ و زبان تصویر* معصومه بوذری چکیده از نظر رولان بارت، رمزگان ها در جهان متن، ثابت نیستند و به تبع آنها، معنا نیز ثابت نخواهد بود. همچنین است آنجا که در متن های روایی، با کهن الگوهای اسطوره ای مواجه هستیم؛ که هم در یک قیاس وجوه […]

بینامتنیت؛ پیشینه و پسینه ی نقد بینامتنی   دکتر فرهاد ساسانی   عرف و عادت انیرانی این شده است که هر موضوع و مبحثی را با دنیای هلنی و میراث خوارش، غرب جدید، آغاز کنند؛ حال آنکه در آغاز چنین نبوده است و این بسته بندی شیک و زیبای دینای “تولید کالاهای علمی” است که […]