Tag: بیژن نجدی

خوانش زیبایی– جامعه شناختی داستان “روز اسب ریزی” از بیژن نجدی فاطمه تسلیمی حماد حسین زاده دیلمی     جامعه شناسان ادبیات کمتر به اندیشه های زیبایی شناختی و فرمالیستی در آثار ادبی توجه می کردند. اما برشت، آدورنو، هورکهایمر، بنیامین و مارکوزه به روشهای فرمالیستی روی آوردند. آنان میان فرمالیسم و مارکسیسم آشتی برقرار کردند. […]