Tag: بی وطنی

فضای پایان انسان در شکل انسان دکتر بیژن عبدالکریمی من فضای زندگی امروز را در چند ویژگی توصیف می کنم. شاید مهم ترین عنصری که بتوان برای فضای حاکم امروز بیان داشت این است که جهان کنونی، جهان “فرامتافیزیک” است؛ همه نظام های متافیزیکی پیشین فروپاشیده و هیچ نظام فکری نداریم که بتواند به ما […]