Tag: تأویل آخرالزمانی

  پدیدار شناسی جهان متنیت (با نیم نگاهی به فلسفه شرق و غرب و عرفان اسلامی) دکتر صدیقه (پوران) علیپور متن یک رویداد تأویل گرانه از عقل است که در یک فضای از پیش تعیین شدہ کائنی ، ضمن تکوین تکاملی موقعیت خود در نظام هستی، متنیت متن را در ریشه ها؛ یعنی جوهر ناب […]