Tag: تأویل متن

تأثیر متن زبانی بر خوانش و تأویل   دکتر فرهاد ساسانی در پایان قرن بیستم شاهد رویکردهای متفاوتی به زبان هستیم که هر یک از زاویه ای متفاوت به زبان می نگرند و گاه در مقابل هم قرار می گیرند؛ چرا که از دو سوی متقابل به زبان نگاه می کنند. گاه چنین می نماید […]

عوامل مؤثر در تأویل متن   فرهاد ساسانی مقدمه نشانه شناسی توانسته است به شکلی کمابیش یکسان، زبان و هنر، از هر مقوله ای و به ویژه سینما را بررسی کند. ساختگرایی از زبان شناسی به هنر و سینما راه یافته است. برخی از نشانه شناسان سینما ساختار فیلم را همچون ساختار نوشتار تقطیع می […]