Tag: تأویل

رابطه فلسفه و دین سیدمحمدرضا مدرسى محمد فنائى اشکورى رابطه دین و عقل همواره در تاریخ تفکر بشرى بحث انگیز بوده است. ازآنجاکه آشکارترین ظهور عقل در فلسفه است، بحث دین و عقل به بحث دین و فلسفه نیز کشیده شده است. در این نوشتار پس از تعریف فلسفه و دین، دیدگاه برخى از اندیشمندان […]

خرد هرمنوتیک بابک احمدی واژه ی لاتینی Interpretatio که تأویل را در برابر آن به کار می بریم، از همان آغاز کار، دشواری می سازد. تبار این واژه Interpres بود، کسی که میان دو مکان در آمدوشد باشد. پس واژه ی Interpretation را – که امروز در زبان های اروپایی به معنای تأویل به کار […]