Tag: تئاتر جهان

برتولت برشت؛ هنرمندی که دنیا را پرآشوب می‌خواست علی امینی نجفی پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر برتولت برشت تنها شاعر و نویسنده نبود. او از جوانی مقالات بسیاری درباره نظریات تئاتری خود نوشت. به ویژه در تقابل با فعالیت فرهنگی حزب نازی که می‌کوشید جوانان را به ایده‌های نژادپرستانه جذب کند، او نمایشنامه‌های آموزشی خود […]