Tag: تئاتر سوم

یان واتسون برگردان به فارسی: علیرضا امیرحاجبی یادداشت مترجم: بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های یوجینیو باربا بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۱ در زمینه جامعه‌شناسی هنر تئاتر تلاشی است در جهت کم کردن فاصله بین هنر و مردم. تئاتر سوم، محصول همین دوره طلایی در زندگی بارباست. وی در تلاش بود تا با تئاتر به فراتر از امر زیبا نظر کرده […]