Tag: تاریخ اندیشی

ملاصدرا، زمانه و نیاز ما به تاریخ اندیشی مجید احسن روشن است که فلسفه یونان آغازین زمین بازی فلسفه نزد منفکران عالم اسلام و مسیحیت است. میراث داری فلسفه یونان در کنار فرهنگ ابراهیمی و علایق یکسان در بحث از موضوعاتی همچون خدا و خلقت و نیز برخی مبانی فلسفی و معرفتی مشترک می تواند […]