Tag: تاریخ زبان فارسی

شاهرخ مسکوب و ایده “استثناء بودن ایران” دکتر سید جواد میری شاهرخ مسکوب نخستین کسی نیست که در مطالعات علوم انسانی برای فهم پدیدارهای فرهنگی به ایده “استثنایی بودن” تشبث نموده است. ماکس وبر شاید یکی از بزرگترین نظریه پردازان در حوزه جامعه شناسی است که برای تبیین وضعیت اروپا، ایده “استثناء بودن” اروپا را […]