Tag: تاریخ

جامعه شناسی تاریخی: روایت، تاریخ و جامعه شناسی عباس وریج کاظمی مقاله ی حاضر به بررسی نسبت جامعه شناسی و تاریخ می پردازد و بر آشتی مجدّد و پیوند بین آن دو پای می فشارد. مفهوم روایت در این جا حلقه ی مفقوده ای است که می تواند به بازنگری در تلقی از جامعه شناسی […]

گاهی که هنر از تاریخ عقب می افتد معصومه بوذری فرض کنیم فردا، یکی از ثروتمندترین شخصیت های جهان، بیاید ایران، همه ی هنرمندان نقاش، حجم پرداز، معمار و موسیقی دان، خطاط و ادیب و شاعر را گردهم آورد و بگوید: «می خواهم اگر طالب هستید از امروز با من همراه شوید و در طول […]

تاریخ، زبان و روایت دکتر امیرعلی نجومیان  تاریخ براساس شواهد و رویدادهای واقعی زندگی انسانی شکل می‌گیرد و تاریخ‌نگار با مشاهده این رویدادها یا بر اساس نقل شاهدان سعی می‌کند توصیف‌ها و تحلیل‌هایی علمی از آن‌ها عرضه کند. اما نخستین تفاوت هم در این است که تاریخ‌نگار وقایعی را مورد توجه‌ قرار می‌دهد که سرنوشت‌ساز […]

    محمد مهدی اردبیلی   یادداشت حاضر بنا به رسالتی که برای خود ترسیم کرده است، خود سه بخش خواهد داشت. نخست، شفاف سازی امکان بازاندیشی به مفاهیم در معنای هگلی در قالب یک یادداشت. بخش دوم، در صورت یافتن راهی برای برون رفت از انسداد بخش نخست، به بسترسازی مفهومی برای نزدیک شدن […]