Tag: تبارشناسی

زبان در اندیشۀ نیچه مصطفی صادقی فیروزآبادی نیچه و زبان‌شناسی تاریخی نیچه تحصیلاتش را در دانشگاه در مورد زبان شناسی تاریخی انجام داد و به همین دلیل در بررسی متون وسواس خاصی داشت و به چگونگی پدید آمدن متون توجه می‌کرد و متن را از افزوده هایی پاکسازی می کرد که سنت ادبی بر آن […]