Tag: تجدد ایران

راه تجدد ایرانی از حافظ می گذرد گفتگوی یاسر میردامادی با داریوش آشوری پاریس؛ تابستان ۲۰۱۶ …در این بافتار یا زیرمتن تاریخی- فرهنگی که بسیار پیچیده است، نمی شود بین چیزها رابطه علت و معلولی ساده برقرار کرد. اما آن چیزی که به تجربه ی شخصی من و دیدگاه ام مربوط می شود این است […]