Tag: تجربه سیاسی

نشست تخصصی”مواجهه‌ی فلسفه و سیاست”، دانشگاه شیراز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۸ بازنشر فایل صوتی نشست تخصصی مواجهه ی فلسفه و سیاست؛ دانشگاه شیراز سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی با عنوان “ضرورت فلسفی و تجربه سیاسی“ سخنرانی دکتر احمدرضا آزمون با عنوان “مواجهه‌ی فلسفه و سیاست“ بخش پرسش و پاسخ دانشجویان از آقایان دکتر محمد مهدی اردبیلی […]