Tag: تحلیل گفتمان انتقادی

از مجموعه سؤالات انسان شناختی از سخنرانی دکتر فرزان سجودی در نشست تخصصی نشانه‌شناسی انتقادی رمان جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور: «شخص یک عامل نشانه ای است. در اعمالی که انجام می دهد و پوشاکی که می پوشد دست به انتخاب معنادار می زند. در طی سی و چند سالۀ بعد از انقلاب، پوشاک زنان […]

گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی محمد فاضلی  نظریه ی اجتماعی در نیمه ی دوم قرن بیستم شاهد توجه خاص به مقوله ی زبان بوده است. «چرخش زبانی» اصطلاحی است که درباره ی همین امر به کار برده می شود. رواج مفهوم «گفتمان» در علوم انسانی نیز محصول همین چرخش زبانی است. در مقاله ی حاضر […]

تحلیل گفتمان انتقادی مکتوبات حلّاج بر مبنای الگوی لاکلائو و موف دکتر فائزه عرب یوسف آبادی با توجه به تفاوت دو گفتمان شریعت محور و طریقت محور در روزگار حلاج، پژوهش حاضر در تلاش است تا با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، به تحلیل گفتمان انتقادی ناظر بر مکتوبات فارسی و عربی حلاج بر مبنای الگوی […]

تحلیل گفتمان: با تأکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی دکتر صمد کلانتری دکتر محمد عباس زاده موسی سعادتی رعنا پورمحمد نیر محمدپور تحلیل گفتمان، رویکردی میان رشته ای است که ریشه در زبان شناسی دارد. این اصطلاح برای اولین بار توسط “زلیک هریس” به کار رفته است. هدف عمده تحلیل گفتمان این […]