Tag: ترجمه

ترجمه رسانه تبلیغات: نظام طیفی نشانه معنایی بازنشر فایل صوتی سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری با عنوان “ترجمه رسانه تبلیغات: نظام طیفی نشانه معنایی“ در همایش ترجمه و رسانه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، دانشگاه فردوسی مشهد این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ترجمه رسانه تبلیغات: نظام طیفی نشانه معنایی، دکتر شعیری > > > >

ارتباطات بین فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرایندهای جذب و طرد دکتر فرزان سجودی در این مقاله از دیدگاه نشانه شناسی فرهنگی روابط بین فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرآیندهای جذب یا طرد جنبه هایی از فرهنگ های دیگر را بررسی کرده ایم. نشان می دهیم که […]

فرهنگ، استعاره و ترجمه پذیری نیکو خیرخواه فرزان سجودی مقاله حاضر با مطرح کردن این پرسش نوشته شده است: «ترجمه ترکیبات استعاری فرهنگ- بنیاد به چه روش یا روش هایی امکان پذیر است؟». در پاسخ گویی به این سؤال، نتایج بررسی تطبیقی ترجمه رینولد نیکلسون از دفتر اول مثنوی معنوی مولانا به عنوان داده درنظر […]