Tag: تعقل

  عرفان اوج تعقل است گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی این اشیایی که اطراف خود می بینید، همه حقیقی است. آن چیزهایی که درست می بینیم، حقیقی هستند. پس ما حقیقی ها را می بینیم اما خود حقیقت که همه حقیقی ها به آن حقیقی اند را می بینید یا نه؟ خود حقیقی ها […]