Tag: تعلیم و تربیت

  تأملی بر نظریه انتقادی در تعلیم و تربیت   علیم صحبتلو محمد حسن میرزا محمدی نظریه انتقادی از پرنفوذترین نظریه های معاصر در تعلیم و تربیت بوده که به انتقاد شدید از مدارس و اجتماع پرداخته است. این نظریه مفروضات خود را از مکاتب پست مدرنیسم، اگزیستانسیالیسم، نئومارکسیسم و فمینیسم گرفته است. در این […]

    گفتاری از بیژن عبدالکریمی؛ ما با دومین شکاف تمدنی خود مواجه ایم/ بحران تعلیم و تربیت امروز ما با دومین شکاف تمدنی خود مواجه ایم یعنی اگر دو قرن پیش مسئله ما جمع کردن جهان سنت و مدرن با هم بود، امروز جهان مدرن هم به زیر آب فرو می رود و یک […]