Tag: تغایر زمان

پارادوکسهای سفر در زمان محمد سعیدی مهر اخیراً مسأله سفر در زمان به صورت جدّی در میان فیلسوفان و فیزیکدانان مطرح شده است. بر پایه تعریف دیوید لوئیس، سفر در زمان در صورتی اتفاق می افتد که زمان شخصی مربوط به مسافر مفروض با زمان خارجی، یعنی زمانی که در جهان پیرامون وی سپری شده […]