Tag: تغییرات زبانی

بررسی مسأله تغییر همزمانی زبان دکتر علی افخمی   در این مقاله مسأله تغییر زمان از نظر تاریخی و از لحاظ جامعه شناسی زبان مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه تاریخی که می گوید برای اینکه زبان تغییر کند به زمان نسبتاً طولانی نیاز داریم (چند قرن) در تحقیقات و مطالعات جدید نقد می […]