Tag: تفسیر معنوی

      دکتر بیژن عبدالکریمی تفسیر دینی و عرفان فردید از هایدگر بهانه بسیار خوبی در اختیار ما قرار می دهد که در ۲ مورد اساسی به بحث و تأمل بپردازیم؛ یکی تفسیر تئولوژیک از هایدگر و دیگری تفسیر معنوی و عرفانی از این حکیم آلمانی که البته در دیار ما – ایران – […]