Tag: تفکر صدرایی

نفوذ، پروژه نیست از سخنان دکتر عبدالکریمی در برنامه زاویه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ دکتر عبدالکریمی: غرب بحران دارد. من با تمام وجود این بحران را احساس می کنم. ظهور پست مدرنیسم نشانگر لرزه ای است که بر اندام مدرنیته افتاده است. من بارها فریاد زدم که فقط سنت گرایان ما دچار عقب افتادگی تاریخی نیستند. […]