Tag: تفکر

فکر کردن؛ چگونه و چرا؟ دکتر بیژن عبدالکریمی  انسان موجودی معنایاب و معنافهم است و حیات آدمی بدون معنا قوام نمی‌پذیرد. اما معنایابی و معنافهمی آدمی به این مفهوم نیست که انسان خود، معنا یا بنیاد معنا یا جاعل معناست. معنا در فرد ظهور می‌یابد، اما از این حقیقت به هیچ وجه نمی‌توان نتیجه گرفت […]

تفکر و امر احاطه کننده دکتر بیژن عبدالکریمی در سنت تفکر متافیزیکی، اندیشیدن و معرفت حاصل صرف فعالیت های منطقی و ذهنی بشر است و درستی نتیجه ناشی از کاربرد درست قوای ذهنی و اعمال صحیح اصول، قواعد و روش های مناسب شناخت، همچون اصول و قواعد متعلق یا روش های تجربی. در روزگار ما […]

زبان، تفکر و فرهنگ: دیدگاه ها و برهان ها دکتر کیوان زاهدی این مقاله هدفی دوگانه دارد: هم به بررسی دیدگاه های متأخر درباره ی رابطه ی میان زبان، تفکر و فرهنگ می پردازد و هم به ارائه ی راهکاری نوین در قالب طرحی جدید بر پایه ی آخرین دستاوردهای رویکرد کمینه گرا می انجامد. […]

تفکر چیست، متفکر کیست؟ دکتر بیژن عبدالکریمی روزنامه اعتماد، چهارشنبه ۹/۳/۱۳۹۷ عزیزان بسیاری، در مراتب گوناگون، در مقام اندیشمند و متفکر در صحنه حیات اجتماعی ما حضور داشته، چشمان بی‌شماری را به سوی خویش معطوف ساخته‌اند و فضای فکری و فرهنگی جامعه کنونی ما را شکل داده و می‌دهند. عموماً چنین پنداشته می‌شود که معرفت […]

  تفکر؛ نظریه پرداز یا نظرباز؟ تأملی در باب نسبت تفکر و نظریه   سید مهدی ناظمی قره باغ   پس از آنکه هایدگر تفسیر جدیدی از نگاه ارسطو در تفکیک تئوری از پراکسیس ارائه کرد، ما متوجه شدیم که تئوری، آنچنان که می پنداشتیم، صرف آگاه بودن یا نظر داشتن نیست؛ بلکه تئوری نحوه […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی ساحت تفکر و اندیشه در هر جامعه ای جایگاه و منزلت خاص خود را دارد؛ جایگاهی که سنت تفکر و فرهنگ آن جامعه زمینه ساز شکل گیری آن و متفکران و فلاسفه، وارثان و متولیان آن به شمار می روند. امّا این ساحت نیز همچون همه حوزه های فکری […]