Tag: تفکیک جنسیتی

  فضای جنسیتی و شهر، در گفتگو با ناصر فکوهی شهرهای ما مردسالار و زن ستیزند در نظر شما تعریف شهر چیست و به چه موقعیت جغرافیایی ای با چه ساختار و امکانات و المان هایی می توانیم شهر بگوییم؟ اگر در تعریفی که می خواهیم در اینجا عرضه کنیم خود را به “شهر مدرن” […]