Tag: تقدیر

    بررسی عنصر تقدیر در نمایشنامه های یونان باستان با نگاهی به داستان ادیپ شهریار نادر ساعی ور بی تردید امپراطوری های جهان باستان و جهان کلاسیک، در زمانهای مختلف، سطح بسیار گسترده ای از کره ی خاکی را به خود اختصاص داده اند. شاید بی نظیرترین آنها امپراطوری ایران باستان (پارسیان) در دوران […]