Tag: تمثیل

خدا، از مفهوم تا مدل های معرفتی (تمایز و ارتباط مفهوم، تصور و تصویر خدا و نقش روش شناختی مدل ها در ادراک خدا) سیده زهرا حسینی احد فرامرز قراملکی با توجه به اینکه در پژوهش های مختلف، در اطلاق بر برداشت های ذهنی از خدا به تعبیر «مفهوم خدا»، «تصور خدا» و «تصویر خدا» اغلب […]

نماد و تمثیل؛ در آموزه های الهی   فایل صوتی عنوان سخنرانی: «نماد و تمثیل؛ در آموزه های الهی» سخنران: دکتر عبدالکریم سروش   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: نماد و تمثیل – دکتر سروش   منبع: @Molavipoet کانال مولوی وعرفان > > > >