Tag: توازی

سه گانه جایگزینی، نفی یا بی اعتنایی، توازی بررسی و نقد آراء نظری موجود در ایران در باب جامعه شناسی اسلامی محمد اسدی  در این مقاله رویکردها و آراء نظری موجود در ایران پس از انقلاب، درباره نحوه ورود دین به مباحث و موضوعات اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و در پایان، […]