Tag: تولدی دیگر

کمیت و کیفیت زمان در شعر “باد ما را خواهد برد” فروغ فرخزاد اکرم محمودلو   مقوله ی زمان یکی از درگیری های انسان معاصر است و به دلیل ترکیب چند وجهی و استعاری اش به دشواری می توان تعریفی از آن ارائه داد. از میان شاعران زن ایرانی کسی که بیش از همه به […]