Tag: تکثرگرایی

      شاید بتوان با طرح این پرسش به بحث هویت و ضرورتِ طرح آن ورود کرد. به نظر شما ضرورت طرح بحث از هویت و در تداوم آن لزوم پرسش از هویت در این برهه از زمان )سال ۱۳۹۵ ( چیست؟ پرسش بسیار خوبی است، چون میتوان گفت یک پرسش محوری و کلیدی […]