Tag: ثریا ملکی

بررسی و نقد نظریه عدالت در رساله جمهوری افلاطون ثریا ملکی شمس الملوک مصطفوی یکی از مباحث محوری در کتاب جمهوری افلاطون، موضوع عدالت است. افلاطون برای تعریف عدالت مدینه فاضله ای را ترسیم می کند که حاکم آن فیلسوف پادشاه است. از دیدگاه وی عدالت باید هم در درون فرد و هم در جامعه […]