Tag: جامعه شناسی آکادمیک

تأملی معرفت شناختی بر جامعه شناسی آکادمیک در ایران علیرضا جوادی ابراهیم توفیق موضوع مورد نظر این مقاله “معرفت شناسی جامعه شناسی آکادمیک در ایران” است. در واقع، با نگاهی پروبلماتیک به این رشتۀ دانشگاهی، مقاله در پی تأملی در وضعیت آن برای فهم شرایطی است که منجر به تکوین یا عدم تکوین سنت فکری […]