Tag: جامعه شناسی در ایران

تأملی معرفت شناختی بر جامعه شناسی آکادمیک در ایران علیرضا جوادی ابراهیم توفیق موضوع مورد نظر این مقاله “معرفت شناسی جامعه شناسی آکادمیک در ایران” است. در واقع، با نگاهی پروبلماتیک به این رشتۀ دانشگاهی، مقاله در پی تأملی در وضعیت آن برای فهم شرایطی است که منجر به تکوین یا عدم تکوین سنت فکری […]

دوستی که رفت محمد‌امین قانعی‌راد  جامعه‌شناس ۱۳۳۴-۱۳۹۷ ناصر فکوهی فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم / بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق / که در این دامگه حادثه چون افتادم من ملک بودم و فردوس برین جایم بود /آدم آورد در این دیر خراب آبادم […]

  فوران کلام های بی مصرف و اژدهاکشی مجتبی لشکربلوکی دانشجویان و دانش آموختگان علوم انسانی مرتب از زوایای مختلف در حال تحلیل هستند، یکبار وبر در میان است، یکبار پارسونز، بار دیگر فوکو و یکبار هابرماس یا دورکیم. از هر حادثه سیاسی، پدیده اجتماعی یا روند اقتصادی در ایران ده ها تحلیل بیرون می […]