Tag: جلال آل احمد

سخن آخر روایت جلال آل احمد و مسئله “استعمار فرهنگی” دکتر سید جواد میری “در خدمت و خیانت روشنفکران” یک اثر انتقادی به معنای دقیق کلمه است، یعنی جلال آل احمد تلاش کرده حوزه عمومی ایران را متعلق ذهن خود گرداند و زوایای بیشمار و تو در توی آن را از منظرهای گوناگون مورد نقد […]

زبان تاتی آذری و ترکی در آذربایجان: بازخوانی روایت جلال آل احمد دکتر سید جواد میری یکی از بحث های شیرین در حوزه زبانشناسی در ایران معاصر مقوله “زبان ترکی” در ایران است. بحث های چالش برانگیزی در عرصه علوم اجتماعی و حتی در صحنه های سیاسی در باب زبان ایرانیانی که به ترکی سخن […]

  دکتر بیژن عبدالکریمی این مقاله در صدد است تا دریافت جلال آ لاحمد از معنا و مفهوم «غربزدگی» تلقی او از علل و ریشه های پدیدار تاریخی غربزدگی و نیز فهم وی از سنت و دلایل ضرورت بازگشت به سنت را، که نقشی اساسی در شکلگیری فضای ذهنی (پارادایم) تفکر اجتماعی ما ایرانیان در […]

  دکتر سید جواد میری مدتی است در عرصه عمومی ایران به جای پرداختن به مفاهیم؛ دائماً پرداخته می شود که فلان متفکر یا نویسنده از نظر شخصی چگونه بود یا در خلوتش چه می نوشید و یا چه می پوشید و حتی پا را از این فراتر می گذارند و به قلب تاریخ می […]