Tag: جملات قصار

  مجموعه سؤالات فلسفی (۱)   1) از مجموعه ی Words of Beauty The human Soul needs actual beauty even more than bread. H. Lawrence روح ما نیازمند زیبایی است چیزی بیش از نیازمان به نان. دی اچ. لارنس ترجمۀ آزاد: م. ب.   2) از مجموعه ی Words of Beauty Nature is painting for […]

از مجموعۀ جملات قصار توتالیتاریسم هانا آرنت ترجمه محسن ثلاثی   به انتخاب: م. بوذری   مهم ترین خصلتی که می توان به جنبش های توتالیتر نسبت داد، آن است که این جنبش ها به سرعت فراموش می شوند و به آسانی می توان چیز دیگری به جای آن ها برقرار کرد. جنبش های توتالیتر […]

از مجموعۀ جملات قصار   جامعۀ سالم  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1-(ص۳۰) آنچه طرز تفکر افراد یک جامعه را به بیراهه می کشاندتأیید عمومی افکار و تصورات آنان است. ۲-(ص۳۵) بشر می تواند هم آزاد و هم بنده وار زندگی کند، می تواند جنگجو و صلح دوست یا استثمارگر و راهزن […]

از مجموعۀ جملات قصار جملات زیبا ترجمه: م. بوذری     The human soul needs actual beauty even more than bread D.H.LAWRENCE روح ما نیازمند زیبایی است چیزی بیش از نیازمان به نان. دی. اچ. لارنس   Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty if only we have eyes to […]

از مجموعۀ جملات قصار درس های فلسفه اخلاق – کانت  ترجمه منوچهر صانعی   به انتخاب: م. بوذری   1- (ص۲۶۸) انسانیت به معنای مشارکت در مقدرات دیگران است، و عدم انسانیت هنگامی است که انسان خود را شریک مقدرات دیگران نداند. ۲- (ص۲۶۸) مهربانی اگر با صراحت توأم باشد تشکیل صداقت می دهد که امری […]

از مجموعۀ جملات قصار زبان از یاد رفته  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1- (ص۱۳) ما واقع بینانی هستیم که برای هر نوع اتومبیل خود نام ویژه ای برگزیده ایم اما برای بیان پردامنه ترین تجربه عاطفی خود تنها از واژۀ “عشق” استفاده می کنیم. ۲- (ص۱۳) برای درک رویاهای خود، اساطیر […]

از مجموعۀ جملات قصار هنر عشق ورزیدن  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1-  (ص۲۱) بشر در کودکی خود با طبیعت، احساس یگانگی می کند؛ اما به مرور زمان از طبیعت دور میشود. ۲-  (ص۲۶) مسلما نباید با تساوی زنان مخالفت کرد اما جنبه های مثبت این علاقه به تساوی نباید ما را […]

از مجموعۀ جملات قصار   آیا انسان پیروز خواهد شد؟  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1- (ص۸) آزادی فقط جایی وجود دارد که خرد و راستی باشد. ۲- (ص۱۲) ما همه از جنگی که ما را نابود کند رویگردانیم و همه می خواهیم مفهوم حیثیت انسانی و فردیت در دنیا زنده بماند. […]

از مجموعۀ جملات قصار   داشتن یا بودن  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1- حرص و آرامش دافع یکدیگرند. ۲- بقای نوع بشر موکول به تغییر بنیادی در قلب انسان است. ۳- هرچه کمتر تملک داشته باشیم بیشتر می توانیم عشق بورزیم. ۴- (ص۵۳) پایه اقتدار غیرمعقول بر زور است ولی اقتدار […]