Tag: جهانی شدن

جهانی شدن، تجدد گرایی و خانواده در ایران (گذار یا فروپاشی) دکتر حسین ابوالحسن تنهایی عالیه شکربیگی هدف مقاله حاضر، بررسی تحول و دگرگونی خانواده در ایران است و درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا نهاد خانواده در ایران در حال تحول و دگرگونی و به عبارتی گذر از سنت به […]

عرفان و جهانی شدن   از آنجا که یکی از مسائل مهم مطرح در مجامع علمی و فرهنگی، مسألۀ جهانی شدن و امور و مسائل مرتبط با آن است با توجه به اینکه صبغه ی جهانی و عالی که می توان برای عرفان در نظر گرفت، از این رو مناسب دیده شد تا موضوع مورد […]

از مجموعه ی سؤال های بدیهی و ساده (۱) روی پلِ فلسفه تا روایت     «واسه خاطر پونزده تومن بیست دفعه باید برم سراغش» این را در پاسخ همکارش گفت که پرسیده بود: «بالاخره چی شد؟» هر دو شان پشت سر من ایستاده بودند؛ دو زن جوان. در انتهای گوشه ی آخرین راهروی طولیِ […]

جهانی شدن و ارزش های پست مدرن رونالد اینگلهارت مترجم: ایرج فیضی این مقاله مبتنی بر یافته های حاصل از پیمایشهای ارزشهای جهانی است که تا زمان تهیه این مقاله ۷۵ درصد جمعین جهان (بیش از ۶۰ کشور) را شامل شده است. هدف مقاله بررسی تغییرات ارزشهای جوامع مختلف و مبتنی بر دو فرضیه اصلی […]